ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία

“ΕΥΝΟΜΙΑ”
Ινστιτούτο Οικονομικής – Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Eλληνισμού

Αρθρο 1ο
Ίδρυση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΥΝΟΜΙΑ – Ινστιτούτο Οικονομικής – Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Ελληνισμoύ» που λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΝΟΜΙΑ» Η επωνυμία του σωματείου αποδίδεται στην Αγγλική, ως «Evnomia Institute for Economic and Social Justice and Hellenism»

Αρθρο 2ο
Έδρα – Σφραγίδα

2.1. Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, με δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης εντός των ορίων της έδρας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του
2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), επιτρέπεται να ιδρύονται παραρτήματα γραφείων του σωματείου σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση θα διέπονται και θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό.
2.3 Η σφραγίδα του σωματείου είναι σχήματος στρογγυλού και αναγράφει περιμετρικά μέσα στο πλαίσιο την επωνυμία του και στο μέσο αυτής τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΝΟΜΙΑ»

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια ορίζεται σε 99 έτη ήτοι μέχρι την 31/12/2117, με δυνατότητα παράτασης βάση ειδικής πλειοψηφίας των 3/5 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ)

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η σύγχρονη κοινωνική διαβούλευση, ως αρωγός στην Κοινωνία και την συντεταγμένη πολιτεία, με την συμμετοχή πολιτών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα, το Εξωτερικό και την Ομογένεια, για την έρευνα – μελέτη – δημιουργία προτάσεων, παρεμβάσεων καθώς και η υλοποίηση δράσεων μεταξύ των οποίων και η προσφυγή στην Δικαιοσύνη σε Εθνικό, Ευρωπαικό και Διεθνές επίπεδο για θέματα, Εθνικά, Κοινωνικά, Οικονομικά, Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Τεχνολογικά και συγκεκριμένα :
1. Η ενίσχυση, διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και διάδοση των Ιδεωδών του Ελληνικού Πολιτισμού, της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Φιλοσοφίας, της Ποίησης, της Μουσικής, των Επιστημών, του Αθλητισμού και των Παραδόσεων μέσα από σύγχρονες μεθόδους επαφής και αλληλεπίδρασης με την κοινωνία.
2. Η ανάδειξη της σπουδαιότητας (Α) του Ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, (Β) του ιστορικού πολιτισμού των Ελλήνων από την Αρχαιότητα και στο διηνεκές όλων των Ελληνικών περιοχών (Μακεδονία, Θράκη, Ηπειρο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Νησοι Ιονίου και Αιγαίου και Κρήτη) και (Γ) των αντίστοιχων διαλέκτων και ιδιολέκτων των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών ως στοιχείων της Εθνικής πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω δράσεων προστασίας αυτών μεταξύ των οποίων και η προσφυγή στην Δικαιοσύνη σε Εθνικό, Ευρωπαικό και Διεθνές επίπεδο.
3. Η επιστημονική προάσπιση των εθνικών θεμάτων και η παράλληλη δραστηριοποίηση των απανταχου Ελλήνων για την προώθηση των αρχών του Ελληνισμού
4. Η τόνωση της Εθνικής και Θρησκευτικής Συνείδησης των Ελλήνων, εντός του Ελληνικού Κράτους και στο σύνολο του Διάσπαρτου Ελληνισμού της Ομογένειας, όπου το Σωματείο θα αποτελέσει, βασικό κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας και ανταλλαγής προβληματισμών και πληροφοριών
5. Η ανάδειξη της σπουδαιότητας και της σημασίας τους Δημοκρατικού πολιτεύματος και η ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των Ελλήνων πολιτών να ασχοληθούν ενεργά και υπεύθυνα με τα κοινά, βοηθώντας την ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης, καθώς και θεσμική θωρακιση των δικαιωμάτων των πολιτών
6. Η έρευνα, μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων και προβλημάτων. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας, των πολιτών και των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας για την σημασία και των σκοπών του σωματείου
7. Η ανάδειξη, διάδοση και εφαρμογή των πρακτικών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Οικονομίας και των δημοκρατικών θεσμών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας
8. Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους , ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γενικά η συνεργασία με κάθε καταξιωμένο φορέα στην Διεθνή Κοινότητα και τα θεσμικά τους όργανα
9. Η προώθηση του Εθελοντισμού για την προώθηση και διάδοση του σεβασμού πρός τις αρχές της συνταγματικής δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας και εν γένει ο προβληματισμός σχετικά με τις κοινές υποθέσεις της πολιτείας
10. Η προάσπιση των παραδοσιακών ελληνικών αξιών και ιδανικών και ιδιαίτερα της ελληνικής οικογένειας, η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, η ανύψωση του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η προώθηση νομοθετικών μελετών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος .
11. Η προάσπιση και εξασφάλιση της ελευθερίας εκφράσεως σε ζητήματα της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς κατά τις επιταγές του ελληνικού Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), όπως και η οργάνωση δράσεων ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών της Ελλάδας καθώς και η προβολή και προώθηση των ελληνικών άυλων πολιτιστικών αγαθών.
12. Η παραγωγή ερευνητικού έργου κάθε μορφής στους τομείς της Οικονομίας και της Τεχνολογίας, όπως και των θεμάτων που επηρεάζουν την ομαλή, αξιοκρατική και δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας
13. Η υποστήριξη, προώθηση, προβολή, δικτύωση ευρύτερων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων κοινωνικής οικονομίας
14. Η στήριξη και προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μελών του σωματείου με καθε νόμιμο τρόπο
15. Η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και της ανισότητας ευπαθών πληθυσμιακών μονάδων και περιοχών
16. Η υπεράσπιση και διεύρυνση των θεσμών της Δημοκρατίας και των Αξιών του δημοκρατικού πολιτεύματος, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δίκαιης ανάπτυξης προς όφελος των πολιτών , καθώς και η υπεράσπιση των αρχών του δημοκρατικού πατριωτισμού και της φιλοπατρίας
17. Η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, της Μουσικής, του Χορού του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, της Ζωγραφικής της Γλυπτικής και των Γραμμάτων και Τεχνών της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού γενικότερα.
18. Η δημιουργία Παρατηρητηρίου ορθής εφαρμογής των Διακρατικών Συμφωνιών της Ελλάδος με παρεμβάσεις με οποιοδηποτε πρόσφορο τρόπο και με δικαστικές ενέργειες, όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε επιβουλή των Εθνικών συμφερόντων.
19. Η εκπόνηση, μελετών, η διενέργεια παρεμβάσεων και προτάσεων προβληματισμού με γνώμονα το όφελος των Ελλήνων πολιτών και το κρατικό σεβασμό δημοκρατικών ιδεωδών και ατομικών δικαιωμάτων, (Α) για τις επιπτώσεις πολιτικών πράξεων (Β) για την εγκυρότητα των εξωτερικών – διεθνών – πράξεων του κράτους και τις επιπτώσεις αυτών και (Γ) για τις επιπτώσεις των κυβερνητικών πράξεων στην ελληνική κοινωνία, ιδίως όταν θίγονται τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα του Ελληνικού Κράτους
20. Η συγκρότηση και ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την διάδοση των αρχών του Ινστιτούτου
21. Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, της λειτουργίας του διεπομένης από τις διατάξεις του παρόντος και την περί σωματείων κείμενη νομοθεσία.

Αρθρο 5ο
Mέσα υλοποίησης καταστατικού σκοπού

Τα μέσα για την διάδοση και επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι :
1. Η δημιουργία Ανώτατης Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) και Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών (Knowledge Science Boards) για την επίβλεψη της έρευνας και μελέτης ολων των θεμάτων, αρχών και στόχων.
2. Η δημιουργία Διεπιστημονικής Ομάδας για τη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου διεθνών Συνθηκών και Συμφωνιών της Ελλάδος» και την ορθολογική και σύννομη αξιολόγηση θεσμικών μέτρων της εφαρμογής τους στις συμβαλλόμενες χώρες
3. Η δημιουργία Επιτροπής Αριστείας για την απονομή βραβείων, ως ηθική αναγώριση προς τα μέλη της κοινωνίας για την δράση τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως επίσης και η χορηγία υποτροφιών σε υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ της Ελλάδος και του εξωτερικού, που σχετίζονται με τους σκοπούς του σωματείου,
4. Η διεξαγωγή επιστημονικών και δημοσιογραφικών ερευνών και δημοσκοπήσεων που αφορούν ολους τους σκοπούς που αναφέρονται στο Άρθρο 4.
5. Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων και οι δημόσιες παρεμβάσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
6. Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου για την χρηματοδότηση των σκοπών του.
7. Η έκδοση, προβολή και διάδοση σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή, εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ταινιών ή άλλης μορφής εντύπου ή οπτικοακουστικού υλικού, ως και η δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο του διαδικτύου.
8. Η δημιουργία Ψηφιακής πλατφόρμας για την διάδοση των σκοπών και των δραστηριοτήτων, η εγγραφή ολων των νέων μελών, η δημοσίευση των απόψεων του σωματείου και των μελών του, όπως η διενέργεια ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.
9. Η δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας και ολιγομελούς συντακτικής ομάδας για τον χειρισμό και την τροφοδοσία της, όπου εκτός των δημοσιεύσεων των δραστηριοτήτων, των μελετών, της αρθρογραφίας και των ερευνών του σωματείου, θα υπάρχει χρηστικό πολιτισμικό και ιστορικό αρχείο, δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία προς μελέτη, οπτικοακουστικό υλικό, αναδημοσιεύσεις επιστημονικών ιστοτόπων κύρους όπου θα δημοσιεύεται διασταυρωμένη και έγκυρη ειδησεογραφία, υπό τη μορφή «ανεπτυγμένης ατζέντας» προς αντικειμενική ενημέρωση των απανταχού Ελλήνων.
10. Η δημιουργία Επιστημονικών ομάδων, η οποίες θα προτείνουν παρεμβάσεις και δράσεις επί Εθνικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών, Τεχνολογικών θεμάτων που άπτονται των σκοπών του σωματείου, όπως ενδεικτικά ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις για νομικά ζητήματα που άπτονται με τα ως άνω θέματα, εξώδικες ενέργειες, προσφυγή στην Δικαιοσύνη σε Εθνικό, Ευρωπαικό και Διεθνές επίπεδο.
11. Η σύσταση εθελοντικής «ομάδας ιστορικής αλήθειας», όπου με την καθοδήγηση καθηγητών Πανεπιστημίου θα ενημερώνει επώνυμα, λήμματα και ιστορικά γεγονότα σε διαδικτυακούς ιστοτόπους (ενδεικτικά, Wikipedia) και θα προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις όπου έχει παρεισφρήσει η προπαγάνδα ξένων ανθελληνικών ιδρυμάτων.
12. Η δημιουργία ομάδων Φιλίας με σωματεία, ενώσεις και πολιτιστικούς συλλόγους του εξωτερικού για την ενίσχυση ουσιαστικών εθνικών δεσμών, την αμφίδρομη επικοινωνία και την καταγραφή των προβλημάτων τους.
13. Η δημιουργία ομάδων μελέτης και έρευνας σε φλέγοντα ζητήματα της Ελληνικής Κοινωνίας (π.χ. Υπογεννητικότητα) και διοργάνωση διεπιστημονικών διαλέξεων, Ημερίδων και δράσεων προς ενημέρωση πνευματική και ηθική προαγωγή της κοινωνίας. Η ομάδα αυτή θα είναι ευέλικτη καθώς θα λειτουργεί και ως βοηθητική ομάδα στη Νομική Ομάδα συλλέγοντας πληροφορίες και στοιχεία προς υποστήριξη της.
14. Η δημιουργία γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας, όπου θα αναλάβουν ενδεικτικώς, τη δημιουργία βάσης δεδομένων, την αρχειοθέτηση, την επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου προς δημοσίευση στον τύπο, χειρισμό και ανάπτυξη των social media, όπως και διοργάνωση εκδηλώσεων, κάλυψη δράσεων
15. Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα προβολής και προώθησης των σκοπών του σωματείου
16. Η ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των σκοπών του σωματείου
17. Όποια άλλη πράξη και ενέργεια που θα είναι αναγκαία για την θεμιτή επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Εγγραφή μέλους